Euroopa Liidu ministrid allkirjastasid ühisavalduse diskrimineerimise vähendamiseks

Täna allkirjastasid 19 ELi ministrit, sealhulgas tervise- ja tööminister Riina Sikkut ühisavalduse, et ELi tasandil jätkataks tegevustega inimeste diskrimineerimise ennetamiseks ja vähendamiseks seksuaalse sättumuse, soolise identiteedi, soolise eneseväljenduse ning sootunnuste alusel.

60% Euroopa liidu kodanikest näeb diskrimineerimist nimetatud alustel probleemina ning 72% toetab võrdsete õiguste tagamist seksuaalse sättumuse alusel.  2016. aastal võeti esmakordselt vastu Euroopa Liidu Nõukogu järeldused, mille eesmärk on tagada nende tunnuste alusel parem õiguskaitse, andmete kättesaadavus ning suurendada teadlikkust.

Diskrimineerimise vähendamine on nii ELi ühisvastutus kui iga liikmesriigi pädevuses eraldi. Ühisavaldusega kutsuvad liikmesriigid Euroopa Komisjoni üles senisest süsteemsemalt sihtgrupi võrdse kohtlemise edendamisega tegelema ja vähendama erinevusi liikmesriikide vahel.

Samuti on oluline tagada kõigile, sealhulgas haavatavatesse gruppidesse kuuluvatele inimestele, põhiõiguste parem kaitse ja võrdsed võimalused. Nende eesmärkide saavutamiseks tuleb teha jõupingutusi Euroopa Liidus tervikuna.

Viide allikale